Regulamin Sklepu 4Stol

REGULAMIN

 1. Sklep internetowy 4STOL, działający pod adresem internetowym: WWW.4STOL.PL prowadzony jest przez firmę:

  4STOL S.C.
  Dorota Anna Parszuto ,Maciej Marszał
  ul. Pierwszej Brygady 35 , 73-110 Stargard Szczeciński
  NIP: 854 240 50 80


 2. Sklep internetowy 4STOL prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na stronie WWW.4STOL.PL wyłącznie za pośrednictwem internetu.

 3. Klientem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 4. Rejestracja Klienta, logowanie oraz składanie zamówień jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego 4STOL towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT ) i jest wyrażona w polskich złotych.

 6. Cena wskazana przy składaniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego 4STOL jest ceną szacunkową, wymagającą weryfikacji przez sprzedającego. W związku z powyższym każde złożone przez zamawiającego zamówienie, wymaga (w zakresie ceny) zatwierdzenia przez sprzedającego. W przypadku braku potwierdzenia ceny przez sprzedającego w ciągu jednego dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia, strony obowiązuje cena wygenerowana przez sklep internetowy 4STOL przy składaniu zamówienia.Każda sprzedaż jest potwierdzona fakturą VAT bądź paragonem.

 7. Oferta towarów na stronie sklepu 4STOL ma charakter informacyjny. W przypadku braku zamówionego towaru Klient zostanie o tym poinformowany i będzie miał prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.

 8. Składanie zamówień

  1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę WWW.4STOl.PL

  2. Zamówienie dokonuje się podczas konfiguracji wybranych towarów wraz z pojawiającą się automatyczną wyceną .Potwierdzenie zamówienia jest wyrazem akceptacji i równoznaczne z zawarciem umowy kupna z firmą 4STOL.

  3. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma pocztą elektroniczną informację o jego przyjęciu.

  4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu wyłącznie pocztą elektroniczną do momentu rozpoczęcia procesu produkcyjnego,nie dalej niż do kolejnego dnia od momentu złożenia zamówienia.

  5. Zmiany w zamówieniu mogą się wiązać z wydłużeniem terminu realizacji, o takim fakcie Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

  6. Firma 4STOL zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdym czasie zmian w ofercie, dotyczących charakterystyki wyrobów oraz ich dostępności. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia.Płatność.

  1. W sklepie internetowym 4STOL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
   · 
   Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto: PKO BP O/Stargard 06 1020 4867 0000 1702 0159 2534.

   Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta
   · 
   Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 5 zł. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy. Płatność za pobraniem jest możliwa tylko w przypadku zamówień do kwoty 200 zł netto.
   · 
   Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayPal - wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem w wysokości 2% wartości całego zamówienia.
   · 
   Płatność gotówką w kasie
   2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego
   (w przypadku płatności przelewem), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu PayPal).
   3.Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest
   5 zł kosztów manipulacyjnych, a w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu PayPal do ceny końcowej doliczane jest 2% kosztów manipulacyjnych.

 1. Dostawa towarów.

  1. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy przewozowej ,bądź odbiorem własnym.

  2. Wybór opcji dostawy jest równoznaczny z pełnomocnictwem dla sklepu 4STOL, na zamówienie usługi transportowej w imieniu klienta.

  3. Koszty przesyłki ponosi kupujący.

  4. Koszty doliczane są do każdego zamówienia i określone w formularzu zamówienia.

  5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 14 do 40 dni roboczych. Dni ustawowo wolne oraz dni w których firma 4stol jest nieczynna, wydłużają termin realizacji zamówienia.

  6. Korpusy szafek oraz fronty z płyty meblowej realizowane są w od 14 dni roboczych. Fronty akrylowe realizowane są do 4 tygodni, zaś fronty MDF oraz lakierowane do 8 tygodni.

  7. Opóźnienia wynikające z działania przewoźnika nie obciążają w żaden sposób sklepu internetowego 4STOL.

  8. W przypadku zamawiania blatów kuchennych, koszt dostawy może ulec zmianie, pomimo wskazania z konfiguratora. Uwarunkowane jest to ograniczeniami dostepnych palet do wysyłki. Gdy blat kuchenny będzie dłuższy niż 2900 mm , możliwy jest jedynie odbiór we własnym zakresie.
 2. Zwroty towarów.

  Oświadczenie o odstąpieniu oraz zwracany towar należy przesłać na adres sklepu internetowego 4STOL.

 1. Formularz zwrotu oraz ogólne zasady reklamacji i zwrotów w wersji do wydrukowania znajdują się na stronie WWW.4STOL.PL .

 2. Prosimy pamiętać, że prawo zwrotu nie obowiązuje dla produktów wykonanych na zamówienie (szafki kuchenne na wymiar).

 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym, zwaną dalej Klientem jest konsument ( w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego zgodnie z którym za Klienta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadającą statusu Klienta.

 4. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z 2014 roku - zwaną dalej Ustawą), Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie, listownie lub mailowo na adres: sekretariat@4stol.pl w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru. Dodatkowo pisemne oświadczenie o którym mowa wyżej, można dołączyć do odsyłanej przesyłki aby przyspieszyć proces reklamacji/zwrotu.

 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (tj. np. realizowanych na indywidualne zamówienie w szczególności takich jak cięcie płyty meblowej na wymiar wskazany przez klienta).

  2. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy.

  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 6. Zwrot towarów wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia następuje staraniem Klienta. Po wcześniejszym ustaleniu warunków zwrotu, koszty pokrywa Sprzedający.

 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 8. Formularz zwrotu zakupionego towaru w wersji do wydrukowania znajduje się na stronie internetowej WWW.4STOL.PL w dziale "Regulamin sklepu”.

 9. Zwracany towar należy odesłać na adres podany na WWW.4STOL.PL .

 10. W pisemnym, podpisanym przez zwracającego, oświadczeniu należy podać:

- dane klienta

- dane zamówienia

 1. W sytuacji odstąpienia od umowy należy zwrócić świadczenia w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 2. Zwracany towar powinien znajdować się w oryginalnym i kompletnym opakowaniu .Nie może nosić śladów użytkowania.

 3. Konsumentowi przysługuje zwrot pieniędzy. Zwrot kwoty nastąpi w ciągu maksymalnie 14 dni licząc od dnia otrzymania przesłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez firmę 4STOL świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. 1. Reklamacje

  1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

  · złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z 
  dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

  2.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie 
  WWW.4STOL.PL . Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu wypełnioną kartę gwarancyjną bądź dokument zakupu.
  3.Transport reklamowanych towarów z tytułu niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt firmy 
  4STOL za pośrednictwem firmy kurierskiej. Firma 4STOL nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  4. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas poprzez formularz reklamacyjny.

  5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

  6. Firma 4STOL odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

 2. Dane Klienta

  1. Klient wprowadza dobrowolnie do formularza rejestracyjnego swoje dane osobowe i jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie oraz że są one zgodne z prawdą

  2. Klient ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych w każdym czasie, a na życzenie przesłane pocztą elektroniczną zostaną one trwale usunięte z systemu.

  3. Dane osobowe podane w procesie rejestracji będą wykorzystywane przez sklep internetowy 4STOL tylko do działań związanych z prowadzeniem sklepu oraz obsługą i realizacją zamówień.

  4. Dane osobowe Klienta nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

 3. Postanowienie końcowe

  1. Sklep internetowy 4STOL jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiany dokonywane będą poprzez ich zamieszczenie na stronach sklepu internetowego 4STOL, a zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wiążące są postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie składania zamówienia.

  2. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez właściwy sąd .

  3. W sprawach nie normowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176, ze zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.